Bài thơ "Diễn Kịch"

Phật không ra Phật
Phèo chẳng giống Phèo
Những vai diễn dở
Ngồi xem mắc công

Đã lên sân khấu
Thì chơi lớn luôn
Nhập vai đụng nóc
Diễn vai để đời

Người trời đều nhớ
Thiên hạ ngợi khen
Tiền hoa tung tóe
Ta sướng, ta cười