Cái gì biết mình sáng hay tối?

Mình biết lúc nào mình đang rực sáng, tỏa sáng, rực rỡ, có một chút trí tuệ luôn á; nhìn thấy vấn đề khá dễ dàng ngon ơ, kiểu nhìn là thấy mà, đi đường thẳng để xử lý vấn đề cho gọn lẹ.
Mình cũng biết giai đoạn nào mình đang tối hù, đen thui, mù mờ, không còn trí tuệ gì, chạy theo cảnh, lôi cuốn trong cảnh, đủ thứ tiêu cực hung ác nổi lên, suy sụp, thê thảm, bi đát v.v…

Vậy thì cái gì biết rằng lúc đó mình đang sáng hay đang tối? Cái gì biết rằng lúc nào mình xài trí tuệ, lúc nào ko xài được? Cái gì biết rằng lúc nào thì mình vừa mở mắt, lúc nào thì nhắm tịt đuôi mù?

Cái gì biết được những cái này của mình vậy nhỉ? Rõ ràng là nó biết về các trạng thái, biểu hiện đó. Nhưng nó là cái gì, nó ở đâu để biết, mình và nó có mối liên hệ như thế nào?!

1 Lượt thích