Câu hỏi cần làm rõ

  1. Chứng kiến là gì
  2. Quan sát là gì
  3. Phân biệt chứng kiến và quan sát