Câu hỏi thảo luận thêm: Tại sao mình lại có xu hướng sống trong chỗ có kết luận?

  1. Tại sao mình lại có xu hướng sống ở trong chỗ có kết luận?
  2. Tại sao mình lại lựa chọn sống trong chỗ không chứng kiến?

Trả lời:

  1. Tại sao mình lại có xu hướng sống ở trong chỗ có kết luận?
  • Bên trong mình có một hệ thống quan điểm đánh giá đúng sai mà mình dùng hệ thống quan điểm đó để nhìn thế giới.
  1. Tại sao mình lại lựa chọn sống trong chỗ không chứng kiến?
  • Bởi vì khi mình nhìn qua hệ thống những quan điểm đánh giá đúng sai thì mình sẽ gạt bỏ những nhận thức từ chứng kiến hoặc bóp méo những nhận thức đó.