Ghi lại: 3 căn bệnh của người học chứng kiến và biểu hiện của bệnh

3 căn bệnh của người học chứng kiến: :mask:

  1. Tự cho là đã biết, hiểu về chứng kiến rồi.
  2. Tự cho là đã hiểu thế nào là sống trong chứng kiến rồi.
  3. Tự cho là đã biết cách thực hành, và thực hành được sống trong chứng kiến rồi.

Biểu hiện của bệnh: :microbe:

  1. Khi mình trả lời cho người khác => thấy mình đang trả lời cho người khác.
  2. Hỏi để cho người khác trả lời. Đúng thì là hỏi mình, và đây là câu hỏi của chính mình, mình hỏi người khác là để tham khảo câu trả lời của họ.