Ghi lại: Cách học đúng và cách học sai

3 chủ đề học:

  1. Hiểu về chứng kiến
  2. Hiểu về sống trong chứng kiến
  3. Sống trong chứng kiến.

Cách học sai :x: :

  1. Học :arrow_right: Hiểu.
  2. Học :arrow_right: Hiểu :arrow_right: Áp dụng thực hành trong thực tế.

Cách học đúng: HỌC VỀ CHỨNG KIẾN :white_check_mark: :

  1. Học :arrow_right: Hiểu :arrow_right: Phản hồi :arrow_right: Được xác nhận bởi giảng viên.

Cách học đúng: HỌC VỀ SỐNG TRONG CHỨNG KIẾN :white_check_mark: :

  1. Học :arrow_right: Hiểu :arrow_right: Phản hồi :arrow_right: Được xác nhận bởi giảng viên :arrow_right: Áp dụng thực hành.
1 Lượt thích