Những câu nói hay đọc ở đâu không nhớ

Không nhớ là đọc/nghe nó ở đâu? cuốn sách nào? đoạn nào? ai nói?.. (nên mình không ghi nguồn) mà thấy sâu sắc quá hay quá nên lưu lại ở đây.

  1. “Thiền dạy người tu một cách thực tế, tìm lại “bản lai diện mục” của mình. Bởi quá thực tế nên người ta không hiểu nổi, con người là hướng ngoại, con người là cầu xin, con người là ỷ lại. Ở đây Thiền đập tan ba tánh ươn hèn ấy”.
  2. “Nếu chúng ta chưa tu đến đây mà bắt chước chư Tổ, cũng hồn nhiên mặc áo xiêm thì có đc không?”
  3. “về nguồn không hai lối, phương tiện có nhiều môn”
  4. “nhìn nhận hòn bọt cho là mặt biển, ai nghe cũng tức cười thôi, vì sao ngu một cách đáo để vậy” → mắc cười câu ngu một cách đáo để hiii
  5. Phải biết : Thân ông sẵn có một vị Phật sống, chẳng ở ngoài thân, chẳng ở trong thân, chẳng ở chặng giữa của thân, chưa lìa thân ông một chân, nửa bước. Ông nghĩ có biện pháp nào để thấy được vị Phật sống này? Ông hãy suy xét kỹ lưỡng xem! Nếu chẳng màng đến thì cô phụ tánh linh, chôn mất chính mình, chìm mãi trong lục đạo, không có ngày thoát khổ, có thể nào nhẫn tâm chẳng màng đến nó chăng?
  6. “Việc đi đường mỗi bước cách một khoảng còn việc tham thiền miên mật đến nỗi tìm chỗ trống để cắm một cây kim cũng không có, vì có thì sanh ra thế gian”
  7. “Đừng lo lúc ngủ không có công phu, chỉ lo lúc thức không có nghi tình”.