NV3_Khi post lên FB, ntn là sống trong chứng kiến, ntn là không sống trong chứng kiến

Câu hỏi: Khi post bài lên FB, như thế nào là sống trong chứng kiến? như thế nào là không sống trong chứng kiến?

  • Khi post bài lên facebook, sống trong chứng kiến là chứng kiến rõ ý muốn lựa chọn và hình ảnh hành động post bài lên facebook.

  • Khi không sống trong chứng kiến là thấy mình đang post bài lên facebook, có ý nghĩ sợ mình đánh giá, phán xét,…

=> sự khác nhau, có sự nhầm lẫn giữa điều mình chứng kiến và mình nghĩ/cho rằng, điều mình chứng kiến là ý muốn lựa chọn và hình ảnh hành động post bài. Còn không sống trong chứng kiến, là không quan tâm đến chứng kiến, mà chỉ quan tâm đến điều mình nghĩ /thấy và cho rằng đó là sự thật là mình đang post bài lên facebook. => nhầm lẫn về mình và đối tượng được chứng kiến.