THÀO DUYÊN - chứng kiến tương lai

Hôm nay mình có một trải nghiệm mà mình nghĩ rằng đó là chứng kiến tương lai. Mình tính nấu món hủ tiếu, sau khi xem xét nguyen vật liệu sẵn có và đi mua một vài nguyen vật liệu còn thiếu, mình dẫn con đi chơi nên cũng tiện tạo ra một viễn cảnh chứng kiến tương lai về những gì mình sẽ chuẩn bị để nấu món này thì mình thấy.

 • Món này mình chưa từng nấu nhưng mình có kiến thức về nó, biết những nguyen liệu cơ bản.
 • Mình vẽ ra viễn cảnh những việc cần làm dựa trên kiến thức này và mình đã HIỆN THỰC HÓA được viễn cảnh đó thành hiện thực.
   Tính chắc chắn của chứng kiến tương lai là sự chắc chắn của KHẢ NĂNG BIẾN NÓ THÀNH HIỆN THỰC
 • Về phần hành động diễn ra trong hiện tại thì đó là những hành động nhằm biến viễn cảnh thành hiện thực, tức là có mục tiêu nha. Phân biệt với suy đoán ở chỗ nếu suy đoán thì phần hành động trong hiện tại này không có mục tiêu PHẢI biến suy đoán thành hiện thực.
 • Sau đó tương lai diễn tiến đúng như viễn cảnh đó, tức là nó có 1 qui trình sẵn
   Chứng kiến tương lai là thiết kế qui trình mà mình chắc chắn sẽ tiến hành trong tương lai nhằm mục tiêu biến viễn cảnh trong tương lai thành hiện thực.
 • Như vậy chứng kiến tương lai không thể tiến hành với 1 việc mình chưa có trải nghiệm và chưa có kiến thức. Vì qui trình diễn tiến cần 1 nền tảng kiến thức, trải nghiệm.

Chứng kiến tương lai có các đặc điểm sau:

 • phải dựa trên trải nghiệm, kiến thức đã có
 • phải chắc chắn khả năng thực thi để hiện thực hóa hoặc ngăn chặn viễn cảnh tương lai đang chứng kiến–>ý muốn?
 • phải có HÀNH ĐỘNG ngay thời điểm HIỆN TẠI
 • phải có MỤC TIÊU tiến hành hoặc làm mất viễn cảnh tương lai đang chứng kiến.