THẢO DUYÊN-mô tả đối tượng chứng kiến

 1. chưa từng nghĩ tới/nhắc tới đối tượng đó, có thể thoáng qua.

 2. là điều Cần phải chứng kiến → mình dựa vào cái gì để xđ chứng kiến hay ko chứng kiến? mình đã xác định rõ cái chỗ dựa chưa?

 3. phải chứng kiến đối tượng này thì mới hiểu chứng kiến/ khai mở trí tuệ →

 4. Chưa bao giờ nghĩ tới việc cần phải chứng kiến nó → quá hiển nhiên, một cái gì gần gũi, tự nhiên dùng mà ko thắc mắc chẳng hạn.

 5. chưa thấy có ai hiểu về chứng kiến → đối tượng đó chưa từng được nhắc đến???

 6. Thực hành ko được, khó → dấu hiệu ko hiểu–> tức là nó phải dễ à?

 7. Đâu là lúc thực sự hiểu về chứng kiến, phải chứng kiến được cái gì, nếu chứng kiến được cái đó thì tức là thực sự hiểu về chứng kiến → một cái gì đó chung, tổng quát bao trùm mỗi lần chứng kiến: đối tượng, bối cảnh, mình. đối tượng, bối cảnh thay đổi, chỉ có cái mình là hiện diện trong tất cả qui trình hoặc sự kiện chứng kiến. đối tượng đó nằm trên mình? của mình? là mình?

 8. đâu là điều cần phải chứng kiến → lúc đó mới hiểu thực sự, có hướng đi đúng.

 9. Hiểu về chứng kiến là ko cãi, cãi tức không hiểu.

 10. Hiểu về chứng kiến sẽ ko tự cho mình hiểu.

 11. lúc nào thì gọi là hiểu chứng kiến, tại sao bây giờ chưa được gọi là không hiểu chứng kiến–> thời gian??

 12. Hiểu đúng, hiểu sai?