Trả lời câu hỏi: Khi post bài lên facebook như thế nào là sống trong chứng kiến, như thế nào là không sống trong chứng kiến?

  1. Khi post bài lên facebook như thế nào là sống trong chứng kiến? như thế nào là không sống trong chứng kiến?
  • Khi post bài lên facebook, sống trong chứng kiến là chỉ có hoàn thành mỗi việc post bài thôi.
  • Khi post bài lên facebook, không sống trong chứng kiến là trốn tránh việc post bài